Heeft u een goede back-up?

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Je laptop, computer of USB-opslagmedium is kapot en je bent belangrijke bestanden verloren. Of je hebt helaas het ransomwarevirus getroffen terwijl je een virusscanner hebt en alle bestanden zijn versleuteld. Hoe dan ook, alle belangrijke documentatie is weg of beschadigd. Je denkt had ik maar een goede recente back-up. En als je dan wel een back-up maakt, weet je dan zeker dat op het moment dat je data kwijt of beschadigd raakt en een disaster recovery uitgevoerd moet worden, de back-up ook functioneert?

Het verliezen van informatie kan onder de huidige privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogelijk worden gezien als een datalek. Afhankelijk van het soort informatie dat verloren is gegaan, moet u dit mogelijk melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kent de Nederlandse en Europese wetgeving van bedrijfsmatige documenten, fiscale documenten, vervoersdocumenten, personeelsgegevens, toegangscontrolesystemen, tijdsregistratiesystemen, medische gegevens en Arbo gegevens een verplichte bewaartermijn (zie onderstaand). De duur van het bewaartermijn is afhankelijk van het soort gegeven. Het maken van fysieke of digitale back-ups is daarom niet een bijzaak maar een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Wij van Lucas IT vinden dan ook dat betrouwbare back-ups een integraal onderdeel zijn van iedere IT-oplossing. Wij informeren je daarom graag over de meest passende back-upoplossing voor jouw data. Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op!

Onderstaande is een overzicht van minimale verplichte bewaartermijnen van verschillende gegevens conform Nederlandse en Europese wetgevingen:

Bedrijfsmatige gegevens

Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Jaarrekening, accountantsverklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen BW art. 2: 394 BW
Winst- en verliesrekening 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 10 en 3: 15a BW
Administratie na ontbinding rechtspersoon 7 jaar na ontbinding art. 2: 24 BW
Dividendnota’s 5 jaar na opstellen art. 3 uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 10 jaar Volgend op het jaar waarin men het goed is gaan bezigen. art. 34a Wet op de omzetbelasting
Ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden 10 jaar na aanvraag van het lidmaatschap art. 2: 61 BW
Subsidie administratie 10 jaar vanaf datum administreren art. 4: 69 Algemene Wet Bestuursrecht

Fiscale gegevens

Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonadministratie 7 jaar vanaf 1 januari na het opstellen art. 52 Wet Rijksbelastingen art. 8 Douanewet
Facturen i.v.m. de omzetbelasting 7 jaar na opstellen c.q. ontvangst art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
Identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht) 5 jaar na einde dienstverband art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB

Vervoersgegevens

Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Persoonlijk controleboekje 12 maanden na de laatste aantekening art. 12 Europese Overeenkomst arbeidsvoorwaarden internationaal vervoer
Register van werkboekjes 12 maanden na de laatste aantekening art. 25 Beschikking werkmap
Registratiebladen 1 jaar na het gebruik art. 5 Beschikking gebruik Tachograaf

Personeelsgegevens

Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag 4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant na beëindiging sollicitatieprocedure Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Arbeidsovereenkomst en wijzigingen 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Wijzigingen arbeidsovereenkomst 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Correspondentie over benoemingen, promotie, demotie en ontslag 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Verslagen van functioneringsgesprekken 2 jaar 2 jaar einde dienstverband Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachter 2 jaar einde dienstverband Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen 5 jaar einde dienstverband art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB
Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden 7 jaar einde dienstverband Wet Rijksbelastingen
Persoonsgegevens werknemer (NAW en Burgerlijke staat) 7 jaar einde dienstverband Wet Rijksbelastingen
VUT-regeling 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Afspraken inzake werk OR 2 jaar einde lidmaatschap Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Loonbeslagen tot opheffing Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Gegevens betreffende etniciteit en herkomst 5 jaar einde dienstverband Wet stimulering Arbeidsdeelnamen Minderheden – Wet Samen
Identiteitspapieren van van derden ingeleende vreemdelingen waarvoor een tewerkstellingsvergunning is verleend 5 jaar afloop kalenderjaar waarin arbeid door ingeleende vreemdeling is beëindigd Wet Arbeid Vreemdelingen

Toegangscontrolesystemen en tijdregistratiesystemen

Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Gegevens m.b.t. tijdsregistratie 52 weken vanaf de dag van registratie Arbeidstijdenbesluit
Gegevens m.b.t. toegangscontrole 6 maanden nadat recht op toegang is vervallen Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Medische gegevens en Arbo gegevens*

Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Algemeen 10 jaar, maar werknemer kan om vernietiging vragen art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Patiëntendossier 15 jaar vanaf datum vervaardiging (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit) art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Kankerverwekkende stoffen en processen, incl. gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek en lijst van werknemers 40 jaar na blootstelling art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit
Vinylchloridemonomeer, metingsgegevens / concentratiegegevens van bewakingssysteem 3 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Vinylchloridemonomeer, gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek, lijst van werknemers 40 jaar na blootstelling art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit
Benzeen en gechloreerde koolwaterstoffen 40 jaar na blootstelling art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit
Asbest, register van blootstelling 40 jaar na blootstelling art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit
Zandsteen 40 jaar na blootstelling art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit
Lood en loodwit 40 jaar na blootstelling art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit
Biologische agentia algemeen 10 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Biologische agentia indien infectueus 10 jaar 40 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Radioactieve straling 30 jaar na beïndiging werkzaamheden mag bewaard worden tot 75e levensjaar na blootstelling art. 7.16, 7.17, 7.26, 7.38 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

* Medische gegevens dienen onder beheer te zijn van de Arbodienst. Bovenstaande bewaartermijnen gelden alleen als de Arbodienst de gegevens bewaard. Medische gegevens die in het personeelsdossier zijn opgenomen vallen onder de bewaartermijnen van personeelsgegevens.

Tabel laatst bijgewerkt: 17 juli 2018
Bron: Tuxx

Supportdesk Lucas IT
Menu