Disclaimer

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Lucas IT B.V. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Lucas IT B.V. behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Lucas IT B.V. en dat door de loutere mededeling van informatie aan Lucas IT B.V., deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Lucas IT B.V.. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Lucas IT B.V. middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Lucas IT B.V. worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Lucas IT B.V. onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Lucas IT B.V. ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Lucas IT B.V. inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. Lucas IT B.V. treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Lucas IT B.V. voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Lucas IT B.V. nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Lucas IT B.V.. Lucas IT B.V. behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Lucas IT B.V. behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Lucas IT B.V.. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Lucas IT B.V., geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. Lucas IT B.V. draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Lucas IT B.V., worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Lucas IT B.V. in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Lucas IT B.V. aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen. Welke persoonsgegevens dit mogelijk betreffen en hoe Lucas IT B.V. hiermee handelt, kunt u lezen in het Privacy Statement.

Supportdesk Lucas IT
Menu